Saturday, December 3, 2011

Top hot girl bikini

Nguyễn Thái Hà (89-61-93).
Phạm Thị Ngọc Thạch (82-61-87).
Mai Hồng Nhung (84-58-90).
Huỳnh Thanh Tuyền (83-57-91).
Nguyễn Ngọc Lan Hương (80-58-94).
Nguyễn Thị Ngọc Bích (84-59-90).
Châu Khánh Trang Thi (82-61-93).