Thursday, November 17, 2011

Ryou Shihono skinny girl in kitchen

Skinny Japanese girl (that I think she is too skinny) Ryou Shihono in kitchen.