Tuesday, November 1, 2011

Duong Ngoc Dam - Hot Boy of Weboys

Duong Ngoc Dam
Duong Ngoc Dam
Duong Ngoc Dam
Duong Ngoc Dam
Duong Ngoc Dam
Duong Ngoc Dam
Duong Ngoc Dam
Duong Ngoc Dam
Execute: Red Apple
Stylist: Ruby Võ
Photo: Hạo Nhiên