Wednesday, November 23, 2011

Ai Itou

Name : Ai Itou
Born : 1980-5-12
Height : 161 cm
Measurements : 32-25-30