Saturday, July 10, 2010

GT 9: Tiền xu Chernoff-Bernstein và mẹo trung vị

9. Tiền xu Chernoff-Bernstein và mẹo trung vị 9.1. Tiền xu Chernoff-Bernstein Thảy lần độc lập một đồng xu mà xác suất ra mặt ngửa là thì trị kỳ vọng của số lần ra mặt ngửa là . Ông Chernoff bảo rằng xác suất mà tổng số mặt ngửa quấn quít xung quanh sẽ tiến [...]

Xem đầy đủ bài viết tại http://www.procul.org/blog/2010/07/10/gt-9-ti%e1%bb%81n-xu-chernoff-bernstein-va-m%e1%ba%b9o-trung-v%e1%bb%8b/